Ασύγχρονη εκπαίδευση στο Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), με στόχο την    εκπαίδευση και ενημέρωση ιδιοκτητών επιχειρήσεων και παράλληλα την δυνατότητα να μπορούν να  αντιμετωπίσουν με "ιδία γνώση" την συμμόρφωση των επιχειρήσεων τους.
Η μοναδική εκπαίδευση εξ'αποστάσεως που δίνει ταυτόχρονα με την ενημέρωση και την "λύση" στη  συμμόρφωση.

GDPR

Περιλαμβάνει τα παρακάτω:


1.      16/EL WP 242 rev.01
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

2.      16/EL WP 243 rev.01
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων

3.      16/EL WP 244 rev.01
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό της επικεφαλής εποπτικής αρχής των υπευθύνων επεξεργασίας ή των εκτελούντων την επεξεργασία.

4.      17/EL WP 248 rev 01
Κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ) και καθορισμός του κατά πόσον η επεξεργασία «ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο» για τους σκοπούς του κανονισμού 2016/679.

5.      18/EL WP250 rev.01
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του κανονισμού 2016/67.

6.      17/ELWP251 rev.01
Κατευθυντήριες γραμμές για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ για τους σκοπούς του κανονισμού 2016/679.

7.      17/EL WP260 rev.01 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαφάνεια βάσει του κανονισμού 2016/679.


GDRP Advanced Demo mode

Εκπαίδευση GDPR Advanced